Postupak registracije stambenih zajednica

0
238

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Sremska Mitrovica
Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu

OBAVEŠTENJE

Na osnovu čl.18 st.1 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Sl.glasnik RS” broj 104/2016, u daljem tekstu Zakon) jedinica lokalne samouprave vodi Registar stambenih zajednica i organizuje rad Registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu Grada Sremska Mitrovica, nadležna za vođenje Registra stambenih zajednica, poziva skupštine i savete zgrade formirane u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnike posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da izvrše registraciju stambene zajednice do kraja ove godine u suprotnom postoji mogućnost uvođenje prinudne uprave u skladu sa odredbama ovog zakona.

Postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem prijave za registraciju stambene zajednice uz koju se prilažu odgovarajuća dokumenta u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, kao i dokaz o uplati lokalne administrativne takse u iznosu od 400,00 dinara na uplatni račun 840-742241843-03 poziv na broj 97 75234.

Obrazac prijave za registraciju, obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za registraciju stambene zajednice kao i odgovarajući propisi nalaze se na sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Kontakt:

Maja Kovačević 022/623-788 lokal 116