GRADSKA PLAŽA (ISTIČE: 01.06.2017.)

0
156

Oglas radi davanja u zakup na određeno vreme poslovnog objekta i poslovnog prostora u postupku prikupljanja pismenih ponuda na lokaciji: Gradska plaža Sremska Mitrovica.

Celokupan tekst oglasa možete pročitati u nastavku ili preuzeti u PDF formatu OVDE.


Na osnovu Člana 14. stav 2. Odluke o gradskoj plaži (Sl.list Grada Sremska Mitrovica broj 3/2017) Nadzorni odbor Društva sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica, na sednici održanoj dana 15.05.2017.g. doneo je Odluku broj 937/2017 o raspisivanju:

O G L A S A
O izdavanju u zakup poslovnog objekta i poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponudana lokaciji GRADSKA PLAŽA u Sremskoj Mitrovici

Oglasom su obuhvaćeni sledeći objekti:
Poslovni objekat- privremenog karaktera ( montažno- demontažni):
1.(jedan) objekat kod „Briona“
– Objekat broj 1/5 u površini od 121,00 m2.
Delatnost: Ugostiteljska:
POČETNA ZAKUPNINA: 45.000,00 dinara mesečno, bez PDV-a.
VISINA DEPOZITA: 45.000,00 dinara – visina početne mesečne
zakupnine bez PDV-a.

2.Poslovni prostor – plato;
– plato broj 6/5, površine 2,00 m2
– plato broj 6/6, površine 2,00 m2
Delatnost: Prodaja prehrambenih proizvoda
POČETNA ZAKUPNINA: 2.000,00 dinara mesečno, bez PDV-a.
VISINA DEPOZITA: 2.000,00 dinara – visina početne mesečne
zakupnine bez PDV-a.

I POSLOVNI OBJEKAT I PLATO IZDAJU SE U ZAKUP NA PERIOD OD 5 (pet) GODINA – (čime svaka godina predstavlja jednu kupališnu sezonu određenu Članom. 8. Odluke o Gradskoj plaži (Sl.list Grada Sremska Mitrovica broj 3/2017) POČEV OD 10.06.2017 GODINE DO 10.09.2021.GODINE.

II Zakupnina se plaća u periodu rada gradske plaže od 10.06. do 10.09. ( za tri meseca) za svaku tekuću godinu pa do isteka Ugovora o zakupu.
– U početni iznos zakupnine nije uračunat PDV koji pada na teret zakupca.
– Izlicitirani iznos zakupnine korigovaće se indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.
– Obezbeđenje plaćanja zakupnine za period zakupa od pet godina vrši se hipotekom ili bankarskom garancijom ,
odnosno sa odgovarajućom menicom, po izboru zakupodavca.
– tržišna vrednost nepokretnosti (ukoliko ista nije opterećena hipotekom) ili dela nepokretnosti koji nije opterećen hipotekom (ukoliko je nepokretnost već opterećena hipotekom), mora biti najmanje u visini zakupnine koja se obezbeđuje;
– bankarska garancija mora biti najniža u visini zakupnine koja se obezbeđuje;
– troškove postupka upisa hipoteke i obezbeđenja bankarske garancije, odnosno overe menice, plaća Zakupac;
– troškovi održavanja padaju na teret zakupca.

III Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.
Izuzetno od prethodnog stava, učesnik na oglasu ne može biti lice:
– koje do dana podnošenja prijave na oglas nije izmirilo sve obaveze prema „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska
Mitrovica i Gradu Sremska Mitrovica.
– kome je otkazan – raskinut Ugovor o zakupu zbog njegovog neizvršavanja i to u roku od 5 godina od dana otkaza,
odnosno raskida.
– koje u prethodnom periodu nije namenski koristilo poslovni objekat
– koje se nije pridržavalo obaveza iz ove Odluke o gradskoj plaži i drugih gradskih odluka.
– Poslovni objekat daje se u zakup najpovoljnijem ponuđaču. Najpovoljnijim ponuđačem smatra se lice koje je ponudilo najvišu zakupninu.

IV Pismene ponude podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom PONUDA ZA OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP
POSLOVNOG OBJEKTA/PLATOA NA GRADSKOJ PLAŽI (sa naznakom za koji objekat – poslovni prostor se podnosi), lično ili poštom preporučeno, na adresu: „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica ulica Kralja Petra Prvog broj 5. zaključno sa 01.06.2017 godine do 10,00 časova.
– Blagovremene su ponude koje pristignu na naznačenu adresu do 01.06.2017 godine do 10,00 časova, bez obzira na
način dostavljanja.

Ponuda na oglas sadrži:
4.1 oznaku lokacije , broj objekta odnosno poslovnog prostora, ponuđeni iznos zakupnine (bez PDV-a), broj računa za vraćanje depozita,kontakt telefon, i dr. uslove.
4.2 za fizička lica: ime i prezime, adresa i matični broj građana, a ako je to lice preduzetnik, i podatke o upisu u
registar i poreski identifikacioni broj, naziv radnje, matični broj, potpis ovlašćenog lica i pečat.
4.3 za pravna lica: naziv i sedište, podatke o upisu u Registar nadležnog organa (broj, datum i naziv organa),
Poreski identifikacioni broj (PIB), potpis ovlašćenog lica i pečat;
4.4 UZ PONUDU SE PODNOSI:
– fotokopija lične karte, odnosno Rešenja nadležnog organa o upisu pravnog lica- preduzetnika, potvrdu o dodeli poreskog identifikacionog broja,
– dokaz o uplaćenom depozitu, uplatom na račun „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica broj: 160-455847-41; svrha doznake: depozit za učešće na oglasu.
– dokaz o uplati takse u iznosu od 1.000,00 dinara za učešće na javnom oglasu za davanje poslovnog prostora u zakup, uplatom na račun broj: 840-742241843-03, svrha uplate: Gradska administrativna taksa, primalac: Budžet Grada Sremska Mitrovica, Poziv na broj: 97 75234
– potpisanu Izjavu o prihvatanju uslova iz Oglasa.
– potvrdu „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica da učesnik po oglasu nije dužnik ni po jednom osnovu prema „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica, odnosno da sa istim nije raskinut ili otkazan Ugovor o zakupu poslovnog objekta ili poslovnog prostora zbog nepoštovanja ugovorenihobaveza;
– potvrdu nadležne Gradske uprave da nije dužnik Gradu Sremska Mitrovica, po osnovu lokalnih javnih prihoda.

V Depozit se uračunava u zakupninu. Učesnicima po oglasu koji ne dobiju poslovni objekat u zakup, biće vraćen depozit u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda, umanjen za 5% na ime troškova sprovođenja postupka po oglasu. Pravo na povraćaj depozita gubi učesnik oglasa, kome je Odlukom Nadzornog odbora izdat objekat u zakup, ukoliko ne zaključi Ugovor sa „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke, kao i učesnik oglasa koji odustane od svoje ponude, a dostavio je najpovoljniju ponudu.

OGLAS OSTAJE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA.
Odluku o davanju objekta u zakup donosi Nadzorni odbor Društva, na predlog Komisije za provođenje postupka.
Nakon donošenja konačne odluke budući zakupci su u obavezi da dostave bankarsku garanciju na izlicitirani iznos zakupnine ili procenu „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica o tržišnoj vrednosti nekretnine (ukoliko se koristi hipoteka kao obezbeđenje potraživanja za vreme trajanja zakupa) odnosno
procenu nadležnog organa o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti, odnosno odgovarajuću menicu kao sredstvo obezbeđenja, kao i da zaključe Ugovor o zakupu najkasnije u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke Nadzornog odbora „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica

VI Javno otvaranje pismenih ponuda održaće se u prisustvu Komisije i podnosilaca ponuda, dana 01.06.2017 godine, sa početkom u 10,30 časova u prostorijama „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica , Sala I. sprat. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. Grafički prikazi objekata na Gradskoj plaži biće istaknuti na oglasnoj tabli „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica

Kontakt: Vladimir Koltko.dipl.pravnik. – 0648894745